กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  • 2 เมษายน 2560
  • นักศึกษาพืชศาสตร์
  • เข้าอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี