ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
อบรมการตรวจสอบดิน
กีฬาสีพืชศาสตร์2019
ByeNior 2019
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
การใช้เครื่องEvaporator
การตรวจสอบคุณภาพดิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมแปลงเกษตร
ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้ง
ศึกษาดูงานการขยายพันธุ์พืช
ศึกษาดูงานโครงการ อพ.สธ.
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชีววิถีสู่เกษตรกิจแบบพอเพียง
ค่ายนักพฤกษศาสตร์
ศึกษาดูงานการทำSmart Farm
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๑
Good byesenior
การทำลูกประคบจากสมุนไพร
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา2561
กิจกรรมปฐมนิเทศ 2561
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องปี 60
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก

 

กิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิต 2560
กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560