ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

นักศึกษาจะต้องจัดทำโครงงานหรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 หัวข้อ  และส่งรายงานการดำเนินงานโครงงานและรายงานวิจัยก่อนจบการศึกษา


มาตรฐานผลการเรียนรู้

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการทำโครงงานได้อย่างเหมาะสม

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถใช้การสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

4. มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีได้


ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3


จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต


การเตรียมการ

1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำ และติดตามการทำงานของนักศึกษา

2. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านวิชาการ

3. สาขาวิชาจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในการทำโครงงาน เช่น หนังสือ เอกสาร ตำรา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น


กระบวนการประเมินผล

1. ประเมินความก้าวหน้าในการทำโครงงานโดยอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ประเมินคุณภาพโครงงานจากเล่มรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาโดยมีอาจารย์ประจำ วิชา  อาจารย์ที่ปรึกษา  และอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมประเมินไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน