Good byesenior

วันที่ 9 มีนาคม 2561

-สาขาวิชาพืชศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

-ณ ภัตตาคารป็อปอาย วิภาวดี

– ในงานมีการจัดกิจกรรมผูกข้อมือ การแสดงของรุ่นน้องชั้นปีที่ 1,2,3  และการมอบของที่ระลึกให้กับรุ่นพี่ของสายเทค