อบรมการตรวจคุณภาพดิน

นักศึกษาชั้นปีที่2 ปี2561

เข้าอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินกับพี่เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี