คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เยี่ยมชมแปลงข้าวโพด

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เก็บเกี่ยวผลผลิกฝักข้าวโพดกินดิบและฝักข้าวโพดหวาน  เพื่อแจกจ่ายให้กับคณบดีและคณะอาจารย์           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ที่ แปลงเกษตรพ
  • วันที่ 31 สิงหาคม 2561