หลักสูตร

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป1 GE XXXXX XXXXXX 3(X-X-X)
วิชาศึกษาทั่วไป 2 GE XXXXX XXXXXX 3(X-X-X)

หมวดวิชาเฉพาะ

(กลุ่มวิชาแกน)

SCHC001

SCHC002

SBIC001

SBIC002

SMA0107

เคมีทั่วไป

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

1(0-3-2)

3(3-0-6)

1(0-3-2)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

(กลุ่มวิชาบังคับ)

SPS1101 หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)
รวม 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3 GE XXXXX XXXXXX 3(X-X-X)
วิชาศึกษาทั่วไป 4 GE XXXXX XXXXXX 3(X-X-X)

หมวดวิชาเฉพาะ

(กลุ่มวิชาแกน)

SPHC001

SPHC002

ฟิสิกส์ทั่วไป

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

3(3-0-6)

1(0-3-2)

หมวดวิชาเฉพาะ

(กลุ่มวิชาบังคับ)

SBI0207

SBI0208 SPS1102                                                                    3(3-0-6

พันธุศาสตร์

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช

3(3-0-6)

1(0-3-2)

3(2-2-5)

รวม 17
รวมหน่วยกิตสะสม 37