โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
แผน ก. (2)   แผน ข. หน่วยกิต
      1. รายวิชา ( Course work )ไม่น้อยกว่า 33  6 หน่วยกิต
           1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ 27  12 หน่วยกิต
           1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  39 หน่วยกิต
      2. วิทยานิพนธ์ 6  33 หน่วยกิต
      3.ภาคนิพนธ์  6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45  45 หน่วยกิต