ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร  : 25561731101736

    ภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Plant Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

ชื่อย่อ  : วท.บ. (พืชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Plant Science)

ชื่อย่อ  : B.Sc. (Plant Science)

 ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

    1.1 ปรัชญา

มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านพืชศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุลและยั่งยืน

   1.2 ความสำคัญ

การเกษตรสมัยใหม่ในปัจจุบันเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและความปลอดภัย บัณฑิตพืชศาสตร์ถือเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบเกษตรกรรมเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่ระบบการเกษตรที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องสามารถเป็นทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการและเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตพืชปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีบนฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในด้านพืชศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมงานทางด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบัณฑิตมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรกรรมแม่นยำสูงเพื่อจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางด้านพืช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง