คณะกรรมการหลักสูตร

ดร. รัชฎาพร  ไทยเกิด
ดร. รัชฎาพร ไทยเกิด
อาจารย์วสันต์  สุทธโส
อาจารย์วสันต์ สุทธโส
ดร.เกษร  เมืองทิพย์
ดร.เกษร เมืองทิพย์
อาจารย์
ผศ.พรพรหม  พรหมเมศร์
ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์
อาจารย์