กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

  • 17 พฤศจิกายน 2559
  • นักศึกษาพืชศาสตร์ปี 1
  • ร่วมทำกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก
  • อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี