ศึกษาการเลี้ยงผึ้ง พันธุ์อิตาเลียน

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงพื้นที่ศึกษาการเลี้ยงผึ้ง พันธุ์อิตาเลียน จากวิทยากรนายสุทธิชัย  ทองศิริ ที่ทำอาชีกการเลี้ยงผึ้ง
  • ต. เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  • วันที่ 17 ตุลาคม 2561