ศึกษาดูงานการทำสมาร์ทฟาร์ม

  • นักศึกษาชั้นปีที่1และ3 ลงพื้นที่ศึกษาการทำการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อนำมาปรับใช้กับการเกษตรในปัจจุบัน
  • ณ ฟาร์มรัก
  • 2 ตุลาคม 2561