อาจารย์ประจำ

ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด
ดร.เกษร เมืองทิพย์
ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์
อาจารย์วสันต์ สุทธโส
อาจารย์วิโรจน์ เชาว์วิเศษ