คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  • กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information  Study  Skill)  3(3-0-6)
        ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และ แหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง จริยธรรม ในการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai  for  Communication) 3(3-0-6)
        ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน   ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จากการอ่าน  การฟังสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ   และสามารถนำความรู้ที่ได้ตามขั้นตอนและรูปแบบของการนำเสนอด้วยการเขียนและ การพูด
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English  Basics) 3(3-0-6)
        พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือ บทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร   สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน  ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  และใช้ภาษาอังกฤษในการ เล่าเรื่องและอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  สามารถอ่านและวิเคราะห์ โครงสร้าง ประโยคที่ซับซ้อนได้  สามารถเขียนข้อความสั้นๆ  และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  (English  for  Application) 3(3-0-6)
        เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะ 4 ด้าน เพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชา ในศาสตร์ของตน การสมัครงานและการทำงานในองค์การ ด้านการอ่านเน้นการสรุปความ   การวิเคราะห์และตีความจากสิ่งที่อ่าน  ด้านการเขียนเน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความและ แปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง  ด้านการพูดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและ การพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจำวันได้
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GED2001 พุทธทาสศึกษา  (Buddhadasa  Studies)  3(3-0-6)
        ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาส  ปณิธาน 3 ประการ ในการให้ศาสนิกชนเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา การนำเพื่อนมนุษย์ให้ออกเสียจากวัตถุนิยม  การประยุกต์ คำสอนและวิธีปฏิบัติตามทางของท่านพุทธทาสสู่การดำรงชีวิตที่สมถะ เรียบง่าย และพอเพียง
GED2002 ปรัชญากับชีวิต  (Philosophy  and  Life) 3(3-0-6)
        แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและ  ทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอ ยู่ ร่วมกับผู้อื่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
GED2003 การพัฒนาตน (Self  Development) 3(3-0-6)
        พฤติกรรมมนุษย์  สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  ทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อ การวิเคราะห์ตนเอง  การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจและทักษะชีวิต การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์การรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม การประเมินผล การพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
GED2004 สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics) 3(3-0-6)
        ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เช่น ความงามในด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GED3001 วิถีโลก (Global  Society  and  Living)  3(3-0-6)
        การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผล กระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลก และประชาคมอาเซียน
GED3002 วิถีไทย (Thai  Living) 3(3-0-6)
        โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ  เอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งในสังคม การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
GED3003 กฎหมายกับสังคม (Law  and  Society) 3(3-0-6)
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทาง อาญา  กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย  และวิธีพิจารณาความอาญาและ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนเป็นต้น
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science  for  Quality  of  Life)  3(3-0-6)
        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยี  ศึกษาสาเหตุ  ผลกระทบ  แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking  and  Decision  Making) 3(3-0-6)
        หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะ การคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ  การสื่อสารความคิด สู่บุคคลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer  and  life) 3(2-2-5)
        บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเลือกใช้สารสนเทศโดยคำนึงถึง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง