ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดิน

วันที่ 17 มกราคม 2561

               นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดิน องค์ความรู้ด้านดิน การตรวจสภาพดิน การฟื้นฟูปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชสมุนไพร ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และหญ้าแฝก จำนวน 35 คน  ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายสุจินต์ นิลประดับแก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี นำทีมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี