ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านพืชศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1) มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2) มีความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

3) ตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น

4) มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร