พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๑

-วันพฤหัสที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ อาคารเกษตรศาสตร์

สาขาพืชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ทุกท่าน