กิจกรรมบูรณาการนอกสถานที่เตรียมความพร้อมสู่รั่วหมาวิทยาลัย

วันที่ 10 มกราคม 2561

           กิจกรรมบูรณาการนอกสถานที่เตรียมความพร้อมสู่รั่วหมาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกันหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรการศึกษาต่อ และการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 250 คน