ศึกษดูงานโครงการ อพ.สธ.

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าฟังบรรยายการดูแลพื้นที่ของโครงการแต่ละฝ่าย และเดินดูพันธุ์ไม้แต่ละพื้นที่ที่ถูดจัดแบ่่งไว้ ทำให้ทราบถึงพันธุ์ไม้ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในพื้นที่โครงการและตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561