ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชีววิถีสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 เข้าฟังคำบรรยายการทำการเกษตรแบบพอเพียง และการทำวิคส์
  • ณ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
  • วันที่ 9 ตุลาคม 2561